12.5.14

3. CIPE Küresel Editoryal Karikatür Yarışması 2014, A. B. D.

3. CIPE Küresel Editoryal Karikatür Yarışması 2014, A. B. D.
Dünyadaki demokrasi girişimlerini destekleyen bir ABD hükümeti kuruluşu olan National Endowment for Democracy'nin dört ana enstitüsünden biri olarak, özel girişimcilik ve piyasa-merkezli reform yoluyla küresel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleyen CIPE (Center for International Private Enterprise) adlı kuruluşun üç konuda düzenlediği karikatür yarışmasının 3.sü.
KURALLAR:
Yaş sınırlaması olmaksızın tüm çizerlere açık bir yarışma.
Katılımcı, her dalda eser yollayabilir; ancak, bir dalda en fazla iki (2) eserle katılabilir. Yollanan eser(ler) katılımcının kendi orijinal çalışması olmalıdır.
Eser(ler) tercihen .jpg formatında olmalıdır (ancak, .png ve .tiff formatındaki görsel dosyalar da kabul edilecektir)
Dijital ürünler: En az 300 dpi çözünürlük ve eni 600 pixel, boyu 400 pixel (baskıya uygun olmalıdır).
Kağıda çalışılmış ürünler: A4 (210 X 297 mm) veya A3 (297 X 410 mm) ve Mektup (216 × 279 mm) boyutunda olabilir.
Eserler, tek bir görüntüyü yansıtan karikatür veya iki ya da daha fazla kareden oluşan bant karikatür olarak da çizilebilir. Canlandırma çalışmalar kabul edilmez.
Eserde altyazı veya başlık kullanılacaksa, bunun İngilizce çevirisi eklenmelidir.
Her katılım dosyasının adında katılımcının ismi ve ülkesi yer almalıdır.
Özenle yürütülecek yarışma sürecinde, çalıntı/kopya ve yarışma kurallarına aykırılık hallerinde bu ve ilerki CIPE yarışmalarından diskalifye söz konusudur.
Finalist seçilenlerin internetten oylanmasında katılımcı veya üçüncü şahıslar tarafından manipülasyon tespit edilirse, jüri iptal yetkisini kullanır. Jüri, ayrıca, operasyonel ve küresel gelişmeler ışığında, şartname maddelerinde ve yarışma takviminde değişiklik yapabilir.
Yarışmaya katılanlar, eserlerinin CIPE ve bağlantılı kuruluşlar tarafından sanal ya da basılı ortamda yayınlanmasına izin vermiş sayılır. Bu durumda, çizer adı kesinlikle belirtilecektir.
Ödüller:
Her dalda Birincilik: 1,000 $. (Kâr amacı gütmeyen, ABD'de kurulu Yeni Nesil Vakfı / New Generation Foundation tarafından sağlanmaktadır).
Son katılma: 02 Haziran 2014 (Londra saatiyle 23:59).
KONULAR
A. Demokrasi (Democracy)
Özünde, demokrasi, tüm vatandaşların kendilerine uygulanan yönetimde söz hakkı sahibi oldukları bir siyasal sistemdir. Demokrasinin unsurları ve ortalama vatandaşa neler sağladığı konusunda farklı görüşler vardır. CIPE, ekonomik gelişmenin demokrasiden ayrı düşünülemeyeceği kanısındadır - işleyen bir demokrasi olmadıkça serbest pazarlar gelişemez; aynı şekilde, küçük işletmeler ve girişimcilerin söz hakkı olmadıkça da demokrasi tam anlamıyla işleyemez.
Cevap aranabilecek bazı noktalar:
*Ülkenizde demokrasiden ne anlıyorsunuz?
*Ülkenizi demokratik buluyor musunuz?
*Ülkenizde demokrasinin işlemesini – ya da işlememesini – sağlayan nedir?
*Demokrasinin gerçekleşmesi önündeki engeller nelerdir?
*Seçimle işbaşına gelen kamu görevlilerini hesap verebilir kılmak için hangi yolları izliyorsunuz?
*Otoriter liderler demokratik kurumların altını nasıl oyarlar?
B. Şeffaflık / Saydamlık (Transparency)
Editoryal karikatürcülerin çok iyi bildiği üzere, ifade hürriyeti ve özgür basın demokrasinin temel taşıdır. Liderleri eleştirme, alternatif politikaları ve yeni yaklaşımları tartışma, en önemlisi liderlerden hesap sorma olanağı yoksa, demokratik bir toplum işleyemez. Hükümetler temel bilgileri vatandaş ve medya ile paylaşmaktan kaçınırsa, basın ve sivil toplum görevlerini yapamaz. Şeffaflık, seçmenlerin, seçilmiş kamu görevlilerinin vermiş oldukları sözler konusunda hesap sormasına yardımcı olduğu gibi, medya, düşünce kuruluşları ve muhalefetin hükümet politikalarını eleştirel olarak çözümlemesine imkan verir. Şeffaflığın bulunmadığı bir ortam ise rüşvet, israf ve daha ileri suistimalleri besleyecektir.  
Cevap aranabilecek bazı noktalar:
*"Şeffaflık / Saydamlık" ne anlama gelmektedir?
*Otoriter hükümetler, ellerindeki bilgi/haber kontrolü imkanını, demokrasinin altını oymakta nasıl kullanırlar?
*Şeffaflık ve rüşvet arasında nasıl bir ilişki vardır?
*Gelirler, bütçe ve harcamaların finansal ayrıntılarını açıklama konusunda hükümetlerin yükümlülüğü nedir?
*Seçimle işbaşına gelen kamu görevlilerini hesap verebilir kılmak için vatandaşların hangi verilere ihtiyacı vardır?
*Önemli kararların gizli olarak alınması halinde ne olur?
C. Rüşvet (Corruption)
Rüşvet artık tüm dünyada ekonomik ve demokratik gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak kabul edilmektedir. Her yıl, işyerlerinden ve tek tek vatandaşların cebinden hesaplara sığmayacak miktarda dolarlar emilmekte, bu suretle kanun hakimiyeti zayıflatılmakta, demokratik kurumların altı oyulmakta ve hesap vermekten muaf birtakım seçkinler zengin edilmektedir. Yaygınlaşmış rüşvetin yol açtığı işlemezlik ve yetersizlikler, milyonlarca insanı yoksulluk batağında kıvrandırırken, girişimcileri de hayallerini gerçekleştirip yeni iş alanları yaratarak ekonomik büyüme sağlama imkanından mahrum bırakmaktadır.
Cevap aranabilecek bazı noktalar:
*Ülkenizdeki en belirgin rüşvet konuları nelerdir?
*Rüşvet hangi şekillerde ortaya çıkmaktadır - rüşvet teklifi, rüşvet isteme, siyasi rüşvet?
*Değişik kişiler rüşveti nasıl algılamaktadır?
*Rüşvetin bedeli nedir - insanların hayatını ve toplumun genelini nasıl etkilemektedir?
*Rüşvetten kim kazanç sağlamaktadır?
*Rüşvetle nasıl mücadele ediyorsunuz?
Katılım için kaynak: http://www.cipe.org/cartoon/. Her konuda katılım, o konu başlığının açıklandığı sayfadan yapılacaktır.
Geçen yarışmada kazananlar ve finalistler: http://www.cipe.org/cartoon/2012-competition-winners/
İlk yarışmada kazananlar ve finalistler: http://www.cipe.org/cartoon/2011/ .

Hiç yorum yok: